(се) истакнува

flaunt

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • активизам — (лат activus) 1. сфаќање, став, поглед за светот што го истакнува значењето на акцијата, на ангажирањето во остварувањето на определени општествени задачи, живо учество во некоја работа (особено политичка), 2. фил сфаќање според кое целото знаење …   Macedonian dictionary

 • активист — (лат activus работен, дејствен) 1. оној што е активен, што дејствува, што работи, што се истакнува со некоја работа, 2. член на актив, 3. приврзаник, поборник на активизмот …   Macedonian dictionary

 • акцент — (лат accentue) грам 1. нагласка, гласовен удар со кој се истакнува слог или збор, 2. знак за обележување на нагласеноста …   Macedonian dictionary

 • акцентира — (лат accentus) 1. грам изговори/ изговара со одреден акцент 2. стави/ става акцентски знаци, 3. фиг посебно истакне/истакнува, нагласи/нагласува нешто …   Macedonian dictionary

 • ас — (лат аѕ, assis) 1. во игрите со карти единица (најчесто најсилна карта), 2. во авијацијата пилот ловец што се истакнува со својата вештина и што соборил многу авиони во воздушни битки, 3. првак во спортот, 4. староримска ситна пара и единица за… …   Macedonian dictionary

 • астенија — (грч. asthenia) 1. телесна слабост во најшироката смисла 2. ознака за телесна конституција што се истакнува со слабост (тесен и сплескан граден кош и сл.) 3. општо: разни облици на слабост на организмот …   Macedonian dictionary

 • белканто — (итал bel canto) муз начин на пеење негуван во италјанските опери, особено во 18 и во првата половина на 19 век, ги истакнува убавината на тонот совршеното фразирање и сл, стремеж кон виртуозност на оперските пејачи …   Macedonian dictionary

 • визуализира — (лат. visus вид) 1. прави нешто да биде видливо истакне/истакнува нешто да биде забележливо 2. оствари/ остварува визуелно, т. е. со слика (на пр., на телевизиски екран) …   Macedonian dictionary

 • гигант — (грч. gigas) 1. а) мит. во старогрчката митологија: претставник на еден вид натприродни суштества, синови на божицата Геа, со огромна става, што се бореле против олимпските богови б) човек (или друго суштество) со необично голем раст, џин 2.… …   Macedonian dictionary

 • демохристијанин — 1. припадник на партијата на демократските христијани во повоена Италија 2. припадник на демохристијанска партија во која било држава ако партијата во својата програма ја истакнува христијанската нота …   Macedonian dictionary

 • дискретен — (лат. discretus) 1. разбран, внимателен 2. што чува тајна, сигурен, доверлив 3. претпазлив, одмерен 4. што води сметка за чувствителноста на другите 5. ненаметлив, умерен, внимателен 6. префинет, воздржан, што не се истакнува бучно …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.